Tra cứu văn bằng
Kết quả tìm kiếm
# Số hiệu Họ tên Giới tính Ngày sinh Nơi sinh Ngành Xếp loại Số vào sổ Chi tiết
1 B 182496 Nguyễn Thị Xuân Hiếu Nữ 20/11/1993 Sông Bé CN Dược TB Khá 688
2 B 182497 Phạm Thị Dương Tuyết Mai Nữ 24/09/1993 Bình Phước CN Dược TB Khá 689
3 B 182498 Trần Công Định Nam 21/04/1992 Hà Tĩnh CN Dược TB Khá 690
4 B 182499 Đinh Tiên Hoàng Nam 23/09/1993 Sông Bé CN Dược TB Khá 691
5 B 182500 Nguyễn Lê Minh Tâm Nữ Sông Bé CN Dược Giỏi 692
6 B 182501 Vũ Thị Quế Minh Nữ Sông Bé CN Dược Giỏi 693
7 B 182502 Võ Thanh Tiền Nữ Phú Yên CN Dược Giỏi 694
8 B 182503 Phạm Đức Vương Nam Đắk Lắk CN Dược Giỏi 695
9 B 182504 Đặng Thị Ngọc Huyền Nữ Sông Bé CN Dược Giỏi 696
10 B 182505 Đào Thị Tuyết Nhung Nữ Hà Tĩnh CN Dược Giỏi 697